Fundamentele analyse

Fundamentele analyse

Bij de handel op de financiële marken is het belangrijk om de richting van een koersbeweging juist in te schatten en te voorspellen. Hieraan moet een grondige analyse aan ten grondslag liggen. Een van de analysemethoden is fundamentele analyse waar we in dit artikel dieper op ingaan.

Fundamentele analyse is een manier van analyseren waarbij de werkelijke, effectieve, reële waarde centraal staat en waarbij op basis van een juiste interpretatie van de onderliggende financiële omstandigheden en economische cijfers, de koers van een financieel product op den duur altijd naar die waarde zal toe bewegen. Anders dan bij technische analyse (zie verder op deze site ons artikel ‘Technische analyse’), baseert fundamentele analyse zich niet op het koersverloop uit het verleden, maar worden inschattingen gemaakt door te kijken naar huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Laten we fundamentele analyse eens bekijken aan de hand van twee specifieke markten: de handel in aandelen en in foreign exchange (FX), valutahandel.

 • Fundamentele analyse bij aandelen

Bij de fundamentele analyse van aandelenkoersen gaat het om de intrinsieke waarde van een aandeel, oftewel: de bezittingen van een onderneming verminderd met de schulden, waarna het saldo wordt gedeeld door het aantal aandelen. Het is van het grootste belang om de micro economische factoren van een onderneming goed te analyseren. Anders gezegd, dat de resultaten, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen van een onderneming op een dusdanige manier worden geanalyseerd, dat de werkelijke waarde van een onderneming kan worden vastgesteld.

Belangrijke factoren

 • Activa en passiva – wat zijn de vaste en vlottende activa op de balans van een onderneming, wat zijn de kort- en langlopende schulden en hoe worden deze gefinancierd?
 • Resultatenrekening – wordt er voldoend winst gemaakt en hoe staat dit in verhouding tot de kosten?
 • Koers/winstverhouding van een aandeel – wat is een belegger, gebaseerd op basis van de winstcijfers van een onderneming, bereid om te betalen voor een aandeel?
 • Marktsegment – In wat voor markt (verzadigd of beginnend) zit een onderneming, met welke bedrijfsactiviteiten en producten?
 • Concurrentie – Door middel van een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) wordt fundameteel bekeken hoe een onderneming gepositioneerd is ten opzichte van de concurrentie. Is het management capabel en flexibel genoeg om het hoofd te kunnen bieden aan alle marktomstandigheden en -ontwikkelingen?
 • Fundamentele analyse bij FX

Met een dagelijkse omzet van meer dan 3.000 miljard dollar(!) is de valutamarkt zo groot en omvangrijk dat bij fundamentele analyse van FX juist de macro economische factoren geanalyseerd moeten worden. Het betreft het juist interpreteren van economische, financiële en politieke omstandigheden van een regio of land als geheel.

Belangrijke factoren

 • Rente – Fundamentele analisten houden de rentestand goed in de gaten, omdat rente als de prijs van geld wordt gezien en weergeeft waar in de economische cyclus (hoog- of laagconjunctuur) een economie zich als geheel bevindt. Wanneer een valuta wordt aangekocht tegen een andere valuta (FX is de handel in valutaparen), wordt rente ontvangen met de valuta die long wordt gegaan en rente betaald voor de valuta die short wordt gegaan. De rentestanden tussen de landen van een valutapaar onderling, vormen dus een grote fundamentele factor op de koersontwikkeling. Inflatiecijfers hebben grote invloed op de beslissingen van het rentebeleid van Centrale Banken.
 • Economische groei – Cijfers over het Bruto Nationaal Product, consumentenvertrouwen en de werkloosheidscijfers van een land of regio worden bij fundamentele analyse op de voet gevolgd. Klopt de hoogte van de valutakoers bij de onderliggende groeicijfers?

 

 • Betalingsbalans bestaande uit de handelsbalans en kapitaalrekening – De handelsbalans van een land of regio heeft ook een voorspellende waarde bij fundamentele analyse. Wordt een valutakoers bijvoorbeeld te hoog, dan zal de uitvoer te prijzig worden en afnemen. Daarnaast is het natuurlijk van belang welke diensten en producten juist worden geëxporteerd en tegen welke arbeidskosten? De kapitaalrekening zegt wat over de bereidheid van (grote) internationale investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars om te willen beleggen in buitenlandse activa.
 • Economische en politieke stabiliteit – De mate van economische en politieke rust vormt ook een belangrijk onderdeel bij de fundamentele analyse van FX. Landen en regio’s waar veel instabiliteit of, erger nog, oorlog heerst, zullen minder beleggers trekken wat een dalend effect op de valutakoers heeft. Ook economische onrust heeft een negatief effect op de valutakoers.

Is fundamentele analyse heiligmakend?

Fundamentele analyse heeft vooral tot doel om investerings- en beleggingsmogelijkheden op de middellange tot lange termijn te bepalen. Door een juiste analyse en interpretatie van de fundamenten van een onderneming of valutapaar te maken, kunnen toekomstige koersontwikkelingen ingeschat worden. Het grote probleem bij fundamentele analyse is dat er zóveel factoren van invloed zijn op wat de werkelijke waarde van een aandeel of valutapaar bepaalt, dat veel beleggers door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien laten economische ontwikkelingen nooit een eenduidig beeld zien. Vallen de werkeloosheidscijfers uit een regio bijvoorbeeld de ene keer mee, dan laten de cijfers van het bruto nationaal product iets anders zien.

Zoals eerder in dit artikel reeds werd gemeld is technische analyse een andere vorm van analyseren. In de huidige markt, die zo dynamisch, transparant en toegankelijk is voor zowel grote als kleine investeerders, is het wellicht het meest verstandig om fundamentele analyse te ondersteunen en onderbouwen met technische analyse. Op die manier kunt u toekomstige koersontwikkelingen niet alleen voorspellen en inschatten op basis van huidige en toekomstige ontwikkelingen (fundamenteel), maar ook op basis van koersontwikkelingen uit het verleden (technisch).